Prof. DAVID REİBSTEİN


Prof. DAVID REİBSTEİN
Pazarlama Eğitmeni, Wharton İşletme Fak.

Amerika